Main » 2014 » Januar » 16 » Donesen Zakon o dopunama Zakona o sportu BPK Goražde
17:50
Donesen Zakon o dopunama Zakona o sportu BPK Goražde

Na početku sjednice, poslanica SBB-a u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sabina Gušo informisala je Skupštinu o odluci da svoj mandat predaje stranci.

Do donošenja odluke Centralne izbrone komisije vezano za ovaj mandat, poslanica Sabina Gušo i dalje će obavljati svoju dužnost kao poslanik u Skupštini BPK, pojasnio je predsjedavajući Skupštine Suad Došlo.

O odlukama da istupaju iz dosadašnjih stranaka, Skupštinu su informisali poslanici Osman Marić iz SBB-a i Redžo Ćurović iz BPS-Sefer Halilović, koji će svoj rad u Skupštini nastaviti kao samostalni poslanici.

Po okončanju Vladinog sata u okviru kojeg je postavljeno više poslaničkih pitanja, Skupština je donijela Zakon o dopunama Zakona o sportu BPK Goražde.

Osnovni motiv za donošenje dopuna Zakona o sportu bila je potreba rješavanja statusa Saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde i stvaranja preduslova da se ovaj Savez upiše u Registar pravnih i fizičkih lica na nivou BPK Goražde. Na ovaj način, Savez za sport i rekreaciju invalida moći će nastaviti svoj rad kao pravno lice u oblasti sporta koje se sastoji od sportskih klubova koji nemaju status pravnog lica, ali koji svoje aktivnosti provode u skladu sa Zakonom o sportu – stoji u obrazloženju pomenutog zakona.

Nakon što je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Statut JZU Kantonalna bolnica Goražde, Skupština je usvojila Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period 01.01- 30.09.2013. godine te primila k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta BPK Goražde za isti period.

Skupština je danas usvojila i više finansijskih izvještaja i izvještaja o radu ustanova čiji je osnivač.

Usvojeni su Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za period 01.01-30.06.2013. godine, polugodišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad za period 01.01-30.06.2013. godine, kao i Izvještaj o radu osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde za isti period.

Skupština nije usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom za stara i iznemogla lica za period 01.01-30.06.2013. godine.

Na današnjoj sjednici Skupština je usvojila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart-avgust 2013. godine, kao i Izvještaj o stanju javnih cesta na području BPK Goražde sa aktivnostima na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta u 2012. godini.

U okviru tačke pod kojom je razmatrana realizacija zaključaka sa 18. redovne sjednice od 22.01.2013. godine, a vezano za poslaničko pitanje o prodaji državne imovine u vlasništvu GP „Drina", Skupština je donijela Zaključak kojim su Komisija za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine BPK Goražde zadužene da za narednu sjednicu pripreme prijedloge zaključaka kojim će se definisati naredne aktivnosti BPK Goražde usmjerene na rješavanje pitanja državne imovine u vlasništvu BPK Goražde, a koja se nalazi u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

(bpkg.gov.ba)
Category: Goražde | Views: 262 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus