Main » 2015 » June » 23 » Internacionalni univerzitet u Goraždu jedna je od najperspektivnijih visokoobrazovnih institucija u ovom dijelu BiH
23:41
Internacionalni univerzitet u Goraždu jedna je od najperspektivnijih visokoobrazovnih institucija u ovom dijelu BiH

Intervju sa prof. dr. Mehmedom Avdagićem, rektorom Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Profesor Avdagić u intervju za MOJportal.ba predstavlja ovu mladu visokoškolsku instituciju, ambicije čemu teži da postane, kao i obrazovne profile koje studentima nudi ova visokoškolska institucija.

MOJportal.ba: Kada je osnovan Internacionalni univerzitet u Goraždu i koje fakultete ima u svom sastavu?

Prof. dr. Mehmed Avdagić: Internacionalni Univerzitet u Goraždu osnovan je 2014. godine. U sastavu Univerziteta integrisana su četiri Fakulteta, i to: Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet društvenih nauka, Fakultet tehničkih nauka i Fakultet edukacijskih nauka.

MOJportal.ba Možete li nam reći nešto više o standardima obrazovanja, kao i kurikulumima koje Vaš univerzitet nudi?

Prof. dr. Mehmed Avdagić: Univerzitet ispunjava sve standarde utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona, Okvirnim zakonam o visokom obrazovanju BiH i Bolonjskom deklaracijom. Na Univerzitetu studentima se nudi studij na slijedećim smjerovima: U sklopu Fakulteta zdravstvenih nauka-opšta medicina, stomatologija, farmacija, fizikalna terapija, sestrinstvo i radiologija. U sklopu društvenih nauka pravo, poslovna ekonomija, menadžment i bankarstvo. U sklopu tehničkih nauka arhitektura, građevina, geodezija i elektrotehnika. U sklopu edukacijskog fakulteta psihologija i pedagogija, turski jezik i književnost.

MOJportal.ba Kakvim nastavnim kadrom raspolaže  Internacionalni univerzitet u Goraždu?

Prof. dr. Mehmed Avdagić: Na Univerzitetu su angažovani kadrovi iz BiH i država iz okruženja, koji ispunjavanju predviđene uslove sa kompetencijama koje su sticane kroz praktični i teoretski angažman u nauci. Angažovani kadrovi i njihove moralne i etičke vrijednosti na transparentan način otvoreni su kroz angažman kako u nastavi, tako i kroz razne vidove participacije na tržištu nauke.

MOJportal.ba: Da li ste ostvarili saradnju sa stručnim, obrazovnim i naučno – istraživačke ustanove i institucijama u Bosni i Hercegovini, ali i inostranstvu?

Prof. dr. Mehmed Avdagić: U postizanju kvaliteta rada na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu omagućena je saradnja i sa drugim fakultetima, univerzitetima, institucijama iz BiH i inostranstva. Ovakvim vidovima saradnje prethode sporazumi o saradnji koje ovaj Univerzitet potpisuje na partnerskim osnovima.

MOJportal.ba: Svjedoci smo da u Bosni i Hercegovini danas djeluje mnogo više univerziteta nego u nekom ranijem vremenskom periodu iz kojeg je pak socijalno nasljeđe i dalje dosta snažno u našem mentalitetu. Raznovrsnija i drugačija ponuda u odnosu na doba roditelja današanjih studenata su s jedne strane, između ostalog, uzrok određenog nepovjerenja prema novim univerzitetima, ali s druge strane „otežavaju“ najbolji izbor budućim studentima. Šta je to drugačije, inovativnije što nudi Vaš Univerzitet i po čemu je upravo IU Goražde najbolji i legitimni izbor za buduće studente?

Prof. dr. Mehmed Avdagić: Internacionalni univerzitet u Goraždu jedna je od najperspektivnijih visokoobrazovnih institucija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Misija Univerziteta je, kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne ustanove, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, pružiti širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa koji se odnose na preddiplomske, diplomske akademske i doktorske studije, stvarajući dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta.

Univerzitet je usmjeren na promociju ekonomskog napretka kako pojedinca, tako i društva u cjelini. Univerzitet pruža studentima intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime. Mislim lično da je ovaj Univerzitet potreban Goraždu, regiji, državi, kao i širem okruženju.

Moja menadžerska funkcija zahtjeva da svoje dugogodišnje iskustvo iz nauke i privrede prenesem na ovaj Univerzitet. Spoj jednog takvog iskustva i znanja ovdje će dobro doći da ga prenesem na mlade ljude, te da se i na taj način ovaj Univerzitet afirmiše i potvrđuje svoju opravdanost.

 

mojportal.ba

Category: Obrazovanje | Views: 332 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus