Main » 2010 » December » 1 » Izvještaj Operativnog štaba Civilne zaštite BPK-a Goražde 01.12.2010. u 12,00 h
22:34
Izvještaj Operativnog štaba Civilne zaštite BPK-a Goražde 01.12.2010. u 12,00 h


Od Službe civilne zaštite općine Goražde dobili smo informaciju da je vodostaj rijeke Drine u stalnom porastu i prema mjerenjima u 12,00 časova iznosio je 350 centimetara. U naselju Luka, na desnoj obali Drine došlo je do preljevanja vode i plavljenja puta i dijela objekta Betonare.

Prema informacijama sa kojima raspolažemo, predviđa se još veći porast nivoa rijeke Drine. Stanje u poplavljenim područjima nije se promijenilo u odnosu na jutrošnji izvještaj.
Službe civilne zaštite su u fazi pune pripravnosti.

Na području općine Pale-Prača nivo rijeke Prače i njenih pritoka se naglo povećava, ali još uvijek nije došlo do izlijevanja rijeke iz svog korita. Aktivirano je novo klizište na regionalnom putu Prača-Goražde, u mjestu Srednje kod hajr česme, koje prijeti odronjavanju i prekidu ove putne komunikacije.

Na području općine Foča-Ustikolina izvršeno je izmještanje materijalnih dobara iz objekata d.o.o. ,,Baša" i stambenog objekta vlasništvo Borovina Hadžana.

Takođe je urađena obaloutvrda sa vrećama od pijeska ispred vikendice vlasnika Borovina Uzeira, kako bi se spriječilo njegovo veće plavljenje.

U jutarnjim časovima zasijedao je općinski Štab civilne zaštite koji je donio određene zaključke o preduzimanju preventivnih mjera u cilju sprečavanja daljnjeg plavljenja pomenutih područja. Donijeli su odluku da se snabdijevanje građana vodom sa vodozahvata Ustikolina obustavlja, a da će se koristiti alternativno napajanje sa izvorišta Kreča.


Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže, u posljednja 24 sata na području BPK Goražde zabilježeno je:

Sa područja Općine Goražde :
Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Goražde, u proteklih 24 sata zabilježeno je sljedeće:

Stanje očitavane visine nivoa rijeke Drine na letvi za mjerenje, na mjernom mjestu u gradu bilo je sljedeće:
- u 18,00 sati 240 cm,
- u 19,20 sati 250 cm,
- u 22,15 sati 250 cm,
- u 00,10 sati 250 cm,
- u 01,00 sati 260 cm,
- u 02,45 sati 290 cm i
- u 07,00 sati 300 cm.

Oko 24,00 sata došlo je do izlijevanja rijeke Drine i plavljenja putnih komunikacija i to:
- Osanica-Muhovača na dužini oko 50 metara, na desnoj obali u MZ Osanica,
- Sadba-Ahmovići na dužini oko 50 metara na desnoj obali u MZ Sadba,
- Plavljenje šetališta ,,Mustafe Muratspahića" na lijevoj obali u MZ Mravinjac,
- Plavljenje šetališta na lijevoj obali rijeke Drine ispod obdaništa Sunce,
- Plavljenje dijela uz lijevu obalu poljoprivrednog zemljišta, manje površine, u naselju Mravinjac na kojem se nalaze tri vikend objekta,
- U naselju Luka na desnoj obali rijeke Drine došlo je do izlijevanja vode iz šahtova koji služe za odvodnju površinskih voda, tako da je došlo plavljenja puta prema Betonari.

Vodostaj rijeke Drine je u stalnom porastu i trenutno iznosi oko 300 cm.

Drugih pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar :
U prijemno- urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u toku proteklih 24 sata primljena su 32 (tridesetdva) pacijenta. Radi se o pregledima sa uobičajenim patološkim intervencijama.
Pojava zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije), kao i trovanja ljudi hranom i vodom nije bilo.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Putevi u nadležnosti Direkcije za ceste BPK-a Goražde su prohodni, saobraćaj se odvija normalno.


Sa područja općine Pale- Prača :
Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača, u proteklih 24 sata zabilježeno je sljedeće:

U naselju Turkovići došlo je do aktiviranja novog klizišta koje direktno ugrožava jedan objekat za smještaj stoke. U naselju Voznica, zbog pojave većih količina podzemnih voda, postoji opasnost ulijevanja vode u tri stambena objekta. Služba civilne zaštite vrši aktivnosti u cilju provođenja interventne zaštite ugroženih objekata.

Vodostaj rijeke Prače je u blagom porastu, ali trenutno nema opasnosti od njenog izlijevanja.
Visina snijega na području ove općine iznosi od 2 cm do 15 cm. Svi putni pravci su prohodni i saobraćaj se odvija normalno.

Nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:
Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u proteklih 24 sata zabilježeno je sljedeće:

U posljednjih 24 sata na području ove općine zabilježen je drastičan porast nivoa rijeke Drine. Trenutno su poplavljeni sljedeći objekti: izletište Modran, poslovno-stambeni objekat u mjestu Njuhe, vlasnika Enise Bekto, vikendica vlasnika Šemso Muharema, jedan plastenik vlasnika Koro Izeta, osam plastenika vlasnika Šahinpašić Senada, dok je u potencijalnoj opasnosti poslovno-stambeni objekat ,,Baša"d.o.o. Ustikolina, ugrožen je i objekat vlasnika Brajlović Huseina. U toku noći izvršeno je izmještanje stoke iz jednog objekta u Ustikolini.

Podzemne vode su poplavile podrumske prostorije u vikend objektima vlasnika Borovina Envera i Borovina Hadžana, u kojoj imenovani stanuje. Poplavom je zahvaćen vodozahvat u Ustikolini, ali nije došlo do smetnji u snabdijevanju vodom stanovnika ove općine.
Na desnoj obali rijeke Drine, pored lokaliteta Ada, na više mjesta, poplavljen je lokalni put Cvilin-Kožetin, kojim je trenutno onemogućen prolaz. Stanovnici ovih naselja koriste alternativni pješački put.

U toku dana, Općinska služba civilne zaštite će inicirati sastanak Općinskog štaba civilne zaštite u cilju poduzimanja neophodnih radnji i aktivnosti.
Nisu zabilježene ostale pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

JP ,,Elektroprivreda BiH”- Podružnica ,,Elektrodistribucija”

Zbog sanacije kvara na dalekovodu 10 KV za Crkvine, dana 01.12.2010.godine u vremenu od 12,00 do 16,00 sati planirano je isključenje električne energije kod kupaca na transformatorskim područjima Lastavice i Crkvine.

(Vlada BPK-a Goražde)
Category: Razno | Views: 418 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus