Main » 2012 » Februar » 13 » Pripremne aktivnosti i preventivne mjere u zaštiti od mogućih poplava
20:37
Pripremne aktivnosti i preventivne mjere u zaštiti od mogućih poplava

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan  sastanak sa predstavnicima nadležnih kantonalnih i općinskih institucija o temi pripremnih aktivnosti i poduzimanja preventivnih mjera u zaštiti od mogućih poplava uslijed otapanja velikih količina snijega na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Pored ministra za privredu Demira Imamovića, sastanku su prisustvovali načelnik općine Goražde Muhamed Ramović, direktor kantonalne Uprave civilne zaštite Ramo Živojević, pomoćnici načelnika za civilnu zaštitu i predstavnici nadležnih službi općina Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača, te predstavnici Sektora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo BPK-a Goražde.

Nakon analize trenutnog stanja i meteoroloških prilika, konstatovano je da postoji opasnost od eventualnih poplava, te su se svi prisutni usaglasili da se ovom problemu ozbiljno pristupi, uključivanjem svih nadležnih institucija s ciljem spriječavanja većih štetnih posljedica.

Dogovoreno je da se evidentiraju sva potencijalno ugrožena naselja od poplava na vodotocima I i II kategorije, sačine planovi preventivnih i operativnih mjera i aktivnosti odbrane od poplava, kao i procjena resursa i stanja raspoloživih materijalno- tehničkih sredstava potrebnih za odbranu od poplava. Naloženo je i da se identificiraju pravna lica koja se mogu staviti u službu pomoći u slučaju poplava te utvrde područja koja su posebno ugrožena. Potrebno je, takođe, sagledati stanje putne infrastrukture (propusti, kanali, potencijalna klizišta) i stanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture koja može biti ugrožena poplavama.

Jedan od zaključaka sa današnjeg sastanka je i da se od nadležnih državnih i federalnih organa vlasti zatraži blagovremena razmjena  obavještenja i podataka u vezi sa mogućom opasnošću od poplava, te da se obezbijedi pristup informacijama o stanju vodostaja rijeke Drine sa vodomjernih stanica.

Slijedeći sastanak zakazan je za 16.02.2012.godine, do kada bi općinski štabovi Civilne zaštite trebali imati planove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara uslijed mogućih poplava.

(bpkg.gov.ba)
Category: Razno | Views: 280 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus