Main » 2012 » April » 19 » Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 53.redovnu sjednicu: Dodijeljeni krediti za 227 studenata
19:15
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 53.redovnu sjednicu: Dodijeljeni krediti za 227 studenata


Utvrđen Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2011.godinu

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici razmatrali su i utvrdili izvještaje o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period januar – decembar 2011.godine, te uputili ih Skupštini na usvajanje.

U izvještajnom periodu, ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 38.439.000 KM, što je 10% manje od planiranog, tj.rebalansiranog budžeta. U odnosu na isti period 2010. godine, prihodi su manji za 5%. U odnosu na 2010.godinu, porezni prihodi imali su rast od 4%, dok su neporezni prihodi imali tenedenciju pada od 14%. Tekući transferi i donacije manji su za 11% od planiranog iznosa, a za 25% manji u odnosu na 2010.godinu, dok su prihodi po osnovu zaostalih obaveza viši za 33% .

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta BPK Goražde za 2011.godinu ostvareni su iznosu od 40.463.536 KM, što je za 5% manje u odnosu na planirane rashode i izdatke, a 6% više u odnosu na ostvarene rashode za 2010.godinu. Od ukupnih prihoda i rashoda na tekuće rashode i izdatke otpada 95%, a ostatak od 5% čine izdvajanja za kapitalne izdatke.

Ako se posmatraju rashodi budžetskih korisnika po funkcionalnoj klasifikaciji, najveće učešće u ukupnim rashodima za 2011.godinu ima aktivnost obrazovanja u iznosu od 11.309.133 KM, zatim slijedi aktivnost socijalnog sektora u iznosu od 8.340.152 KM, te aktivnosti opštih javnih službi u iznosu od 8.033.204 KM, što za ova tri sektora iznosi 27.682.489 KM ili 68,41% ukupno ostvarenih rashoda. Za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavaca u 2011.godini utrošeno je 18.958.088 KM, a u poređenju sa 2010.godinom to je 2% više. Za bruto plaće izdvojeno je 46,85% budžetskih sredstava, a isplate se odnose na 874 uposlenika (prosječan broj).Izdaci za metarijal, sitan inventar i usluge za 8% manji su u odnosu na prethodnu godinu. Za tekuće trasnsfere, odnosno grantove u 2011.godini izdvojeno je 16.130.892 KM, tj. 93% od planiranih sredstava za te namjene i 15% više nego u 2010. godini. Najveće učešće (44,67%) u tekućim trasferima imaju tekući transferi drugim nivoima vlasti, a zatim tekući transferi pojedincima.

Pokrenut postupak izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava za područja uz površinske vode II kategorije

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pokrene postupak izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava ua područja uz površinske vode II kategorije, kojeg su kantoni dužni donijeti u skladu sa Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda. Do njegove izrade, koristiće se privremeni Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Ministarstva za privredu, u kojem su precizirani nosioci i organizatori, te obaveze, prava i odgovornosti učesnika u provođenju aktivne odbrane od poplava, kao i područja uz površinske vode II kategorije na kojima ne postoje zaštitni vodni objekti na kojima se provode mjere aktivne odbrane od poplave i leda. Ovim Planom određuju se takođe i vodostaji pri kojima na pojedinim područjima počinje redovna, odnosno vanredna odbrana o poplava; mjere koje se trebaju poduzeti u vrijeme opasnosti i u vrijeme trajanja poplava, mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava, sistem veza, način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavještavanja o pojavi poplava i preduzetim mjerama, kao i mjere za odbranu od leda.

Utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Vlada je utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i uputila ga u skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje izmjena ovog zakona prozilaze iz obaveze usklađivanja dosadašnje klasifikacije djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH.

Utvrđen Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, utvrđen je konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu, (REDOVNI PROGRAM-kvalitetni sport priprema i takmičenje). U planu raspodjele nalaze se 22 sportska kluba za čije će finansiranje sa ekonomskog koda Tekući transfer za sport u 2012.godini biti izdvojeno 245.000 KM.

Usvojena Odluka o dodjeli studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2011/2012.godinu

Vlada je usvojila Izvještaj Komisije za provođenje konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2011/2012.godinu, te donijela Odluku o dodjeli studentskih kredita za 227 studenata sa područja BPK Goražde, koji ispunjavaju uslove Konkursa. Za isplatu 8 rata ovih kredita predviđena su sredstva u iznosu od 282.944 KM na godišnjem nivou.

Usvojeni izvještaji o radu i finansijski planovi za 2011.godinu kantonalnih javnih ustanova

Saglasnost Vlade dobili su i izvještaji o radu, odnosno izvještaji o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada za 2011.godinu, kantonalnih javnih ustanova Centar za socijalni rad, Kantonalne bolnice Goražde i Zavoda za javno zdravstvo, koji su uz godišnje operativne i finansijske planove rada za 2012.godinu poslani Skupštini na usvajanje, odnosno razmatranje (izuzev Plana rada Kantonalne bolnice koji će biti usvojen uz njen Sanacioni program).

Vlada je na ovoj sjednici donijela Odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, kao i Odluku o utvrđivanju Kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu.

Članovi Vlade usvojili su i Izvještaj o radu za mjesec mart 2012.godine Ministarstva unutrašnjih poslova, te razmatrali odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

Preostala pitanja koja su se nalazila na dnevnom redu, Vlada će razmatrati sutra ujutro, kada je zakazan nastavak sjednice.


(bpkg.gov.ba)


Category: Razno | Views: 408 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus